Jaaroverzicht 2011 volgens statuten artikel 9 p. 2.

 

Reusel januari 2012

 

 

 

1. Onze voorzitter heeft zich voorgenomen, om alle sobats met een e-mailadres een dit jaar verjaardagsfelicitatie te sturen.

 

 

 

2. Op4 januari 2011 is de vooraankondiging bestuursvergadering 10 februari 2011 verzonden met diverse bijlagen.

 

 

 

3. Op 8 januari 2011 ontvangen van Frans Beets, correspondentie aangaande de problemen met ING en een overzicht van de overgemaakte sponsorbijdragen in 2010 aan de school in Urfu ten bedrage van in totaal € 1220,00.

 

 

 

4. Op 15 januari heeft de reüniecommissie een aanvang gemaakt met de verzending van de uitnodigingen voor de reünie.

 

 

 

5.Op 10 februari 2011 is de jaarvergadering (conform onze statuten) gehouden ten huize van ons bestuurslid Siebo van der Veen te Lent. We hebben een vruchtbare vergadering gehad en alle agenda punten kunnen behandelen. Ook wil ik hier nogmaals Siebo danken voor de gastvrije ontvangst en prima verzorging.

 

 

 

6.Naast deze vergadering zijn er nog diverse enquêtes gehouden onder het bestuur waaronder:

 

 

 

a. De reünie datum 2011 wordt vastgelegd op 20 april 2011

 

 

 

b. In verband met de capaciteitsproblemen met de website (overschrijden Quota) is besloten om het hosting pakket van Dynamic Small naar Dynamic Medium te wijzigen.

 

 

 

c. Op 28 maart 2011 wordt met algemene stemmen voor, besloten om de gesponsorde leerlingen via Truus een examen presentje te geven (gesponsord bedrag € 100,00)

 

 

 

d. Ook dit jaar hebben we meerdere verontrustende brieven van Truus van Vliet ontvangen aangaande het disfunctioneren van het schoolhoofd, we hebben onze bezorgdheid hierover aan Truus gemeld en haar tevens meegedeeld dat we haar willen blijven steunen in haar pogingen om deze school draaiende te houden, maar we willen beslist geen geld kwijt raken aan een in de kas graaiend schoolhoofd. Op grond van het verloop in 2011 is uiteindelijk (ook in overleg met Truus) besloten om voorlopig te stoppen met de sponsoring van de school in Urfu

 

 

 

7. Het onderzoek naar de diensttijd en overlijden van Wim Peters op 24 januari 1962 in een magazijn op Biak is nog niet afgerond. Hiertoe is nog nader onderzoek nodig in het Nationaal Archief te Den Haag. Wim Vlaanderen (hospik op Biak) heeft naar aanleiding van de oproep op onze site toch wel bijgedragen aan een beter inzicht in de omstandigheden na het ongeluk.

 

 

 

8. Door een provider software update is onze site “uit de lucht gegaan”. Met veel moeite hebben Thijs en Piet de site weer gedeeltelijk bereikbaar gemaakt. Omdat er uiteindelijk geen andere oplossing mogelijk bleek hebben we met behulp van Paul Leunen uiteindelijk nieuwe software geïnstalleerd, waarna alle artikelen weer handmatig moesten worden aangemaakt. Een en ander heeft ongeveer 5 weken geduurd.

 

 

 

9.De gehouden reünie op 20 april 2011 in de kantine Zuiderzand op camping het Lorkenbos te Otterlo was met 74 deelnemers wederom een groot succes. Onder werkelijk tropische weersomstandigheden werden deze keer onze partners door de voormalige sgt Dick Doolaard buiten voor de kantine in de “houding” gezet en”present” gemeld bij onze voormalige cdt de Elt Hans van den Berg, Een speciaal woord van dank verdienen ook dit jaar weer de dames aan de ontvangsttafel en tevens verkoopstand (Alie, Gonny, Hennie, Ria, en Toos) . Mede dank zij hun inzet heeft deze reünie ook nog een aardig positief resultaat opgeleverd en is er een behoorlijk bedrag als donatie naar de stichting overgemaakt.

 

 

 

10. Naar aanleiding van het onderzoek van Simon van Neck, Piet van Londen en Thijs van der Zanden op22 oktober 2010 bij het Defensie Archief op de Willem Alexander kazerne in Den Haag moet er nog een vervolgonderzoek worden ingesteld bij het Nationaal archief in Den Haag (niet te verwarren met het Defensiearchief op de Willem Alexander Kazerne), hier liggen zeker nog meer aktes betreffende het Beveiligings Peloton.

 

 

 

11. Verzoeken om toekenning van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis (speciaal aanvraagformulier)kunnen nog steeds in behandeling worden genomen. Zodra een veteraan zich heeft aangemeld bij het Veteraneninstituut (VI) te Doorn (dat kan via internet: www.veteraneninstituut.nl ) zal hem tevens een Veteranen pas worden verstrekt alsmede de Veteranenspeld.

 

 

 

12. Op 20 april is er na enig overleg, vanwege de aanhoudende problemen bij ING, door het bestuur besloten om een bankrekening te openen bij een andere bank en onze rekening bij ING op te zeggen.

 

 

 

13. Na diverse mailtjes over en weer heeft de redactie van Checkpoint ons op 19 mei 2011 medegedeeld dat zij in de zomer van 2012 aandacht zullen schenken aan ons peloton.

 

 

 

14. Nieuwe bankrekening met ingang van24 mei 2011 Bankrek nr. 125350619 t.n.v.: Stg Veteranen Inf Bev Pel Woendi te Reusel IBAN: NLRABO0125350619 BIC: RABONL2U.

 

 

 

15. Op 2 juli hebben we namens het bestuur, in verband met haar ziekte, een bloemetje laten bezorgen bij Hennie Rademakers

 

 

 

16. In oktober is na een mail enquête door het bestuur besloten om de door Thijs gemaakte kerstkaarten te laten drukken en naar alle bij ons bekende sobats te versturen. Kosten op jaarbasis ongeveer € 100,00

 

 

 

17. Op 15 november vraagt Cees de Graaf per mail of het mogelijk is om een mouw/borstzak embleem te maken. Thijs ontwerpt hierop een embleem en na enige aanpassingen krijgt het zijn definitieve gestalte. Het borduren van zo’n embleem is echter een kostbare aangelegenheid, maar dank zij een anonieme donatie van €400,00 kunnen wij elke reünist gratis een badge aanbieden. Besloten wordt dat die mensen die in 2012 niet op de reünie kunnen komen de badge kunnen aanschaffen voor € 10,00 inclusief verzendkosten. Hierna wordt de prijs € 15,00. Ook zijn er door de reüniecommissie 100 stickers van besteld voor verkoop op de reünie.

 

 

 

18. Ook dit jaar hebben weer diverse sobats gebruik maakt van de mogelijkheid een kerst/nieuwjaarswens op onze site te plaatsen.

 

 

 

19. Op verzoek van Piet van Londen heeft het veteranen instituut de aankondiging van onze reünie 2012 op haar website geplaatst.

 

 

 

20. Op 26 december is door het voltallige bestuur besloten om het klasje kinderen dat Nederlandse les krijgt van Truus op Biak een donatie van 500,00 toe te kennen.

 

 

 

21. Op verzoek Hans van den Berg is besloten om de e-mail wens bij een verjaardag te vervangen door een echte kaart. De kosten liggen op jaarbasis in de buurt van de € 45,00 exclusief verzendkosten, Dat zal in totaal zo’n €100,00 worden op jaarbasis. Piet heeft de kaarten, ontworpen, besteld en zal ze gaan verzenden.

 

 

 

22. Rest ons nog aan het einde van het jaar onze overleden sobat Dirk Riechelman (overleden mei 2011) te gedenken.

 

 

 

Namens devergadering voor akkoord :

 

 

 

Didam10 februari 2011

 

 

 

Piet van Londen Thijs vd Zanden

 

Voorzitter Secretaris