Jaaroverzicht 2010 volgens statuten artikel 9 p. 2. 

 

Reusel 4 januari 2011

 

 

1. De wijziging van de statuten zoals besloten op de bestuursvergadering van24 november 2009 worden rechtsgeldig nadat op 28 januari 2010 de akte is gepasseerd bij het notariskantoor Peeters en van Voskuilen te Bladel in het bijzijn van Piet van Londen en Thijs van der Zanden.

 

2.  Na een bezwaarschrift vanwege de afwijzing door de belastingdienst van onze ANBI erkenning is op 9 maart 2010 alsnog door de belastingdienst besloten om onze stichting met terugwerkende kracht vanaf 14 december 2009 aan te merken als ANBI stichting.

 

3. Op 30 maart 2010 is de jaarvergadering (conform onze statuten) gehouden ten huize van onze penningmeester Frans Beets te Paterswolde. We hebben een vruchtbare vergadering gehad en alle agenda punten kunnen behandelen. Ook wil ik hier nogmaals Frans en Gonny Beets danken voor hun gastvrije ontvangst en prima verzorging. Naast deze vergadering zijn er nog diverse enquêtes gehouden onder het bestuur waaronder:

 

a. Hoe kunnen we Hans op de reünie installeren als beschermheer. Uiteindelijk is besloten om het peloton op de reünie nog eenmaal hiervoor  te laten aantreden.

 

b. De reünie datum 2011 wordt vastgelegd op 20 april 2011

 

c. Er wordt in afwijking van de genomen beslissing op de bestuursvergadering van 30 maart 2010 besloten om vijf kinderen van de school te Urfu te sponsoren voor een totaal bedrag van € 600,00 hierbij komt nog het bedrag voor het kind dat door SV via ons gesponsord wordt, waardoor we op een totaal komen van 6 kinderen en een sponsorbedrag van € 720,00.

 

d. We hebben in de loop van dit jaar meerdere verontrustende brieven van Truus van Vliet ontvangen aangaande het disfunctioneren van het (nieuwe schoolhoofd), we hebben onze bezorgdheid hierover aan Truus gemeld en haar tevens meegedeeld dat we haar willen blijven steunen in haar pogingen om deze school draaiende te houden, maar we willen beslist geen geld kwijt raken aan een in de kas graaiend schoolhoofd.

 

e. Uiteindelijk is er door Truus en de dorpshoofden toch nog een werkzame oplossing gecreëerd, waarbij er een ontslagprocedure is opgestart voor het schoolhoofd, waarna we de beloofde € 720,00 naar Truus hebben overgemaakt.

 

f. Omdat de penningmeester van de school te Urfu geen financieel verslag kan indienen bij de overheid (het schoolhoofd houdt de bescheiden achter) worden de overheidsbijdragen momenteel niet aan de school overgemaakt en is er een acuut geldgebrek ontstaan. Hierop heeft het bestuur besloten om een donatie ronde te houden onder onze sobats en vooruitlopend op het resultaat € 500,00 naar Truus over te maken.

 

g. Onze pogingen om RP tot het bestuur te laten toetreden zijn uiteindelijk op niets uitgelopen, omdat Rob hier toch nogvanaf heeft gezien

 

4. Het is intussen duidelijk geworden, dat Wim Peters verongelukt op 24 januari 1962 in een magazijn op Biak wel infanterie emblemen had (Oranje Gelderland) maar bijna zeker nooit ingedeeld is geweest bij ons peloton. Hij is tewerkgesteld in een magazijn op Biak en ingedeeld bij de 7de afd Lt Lua. Ik wacht nog op een aantal kwalitatief betere foto’s en ik hoop in de defensie archieven nog het ongevallen proces verbaal en andere details  te kunnen vinden, waarna ik het verhaal omtrent Wim definitief gestalte kan geven en afronden. Het eindverslag zal, zoals afgesproken, ook aan de familie van Wim (broer Theo) ter beschikking worden gesteld .

 

5. De gehouden reünie op 28 april 2010 in de kantine Zuiderzand op camping het Lorkenbos te Otterlo was met 79 deelnemers wederom een groot succes. Onder prima weersomstandigheden werden we door de voormalige sgt Dick Doolaard buiten voor de kantine in de “houding” gezet waarna onze voorzitter Piet van Londen middels het overhandigen van een oorkonde onze voormalige cdt de Elt Hans van den Berg als beschermheerheeft geïnstalleerd. Het was duidelijk merkbaar dat deze ceremonie best veel indruk maakte en diverse oude sobats hadden moeite om hun emoties in bedwang te houden. Een speciaal woord van dank verdienen de dames aan de ontvangsttafel en tevens verkoopstand. Mede dank zijhun inzet heeft deze reünie ook nog een aardig positief resultaat opgeleverd en is er een behoorlijk bedrag als donatie naar de stichting overgemaakt.

 

6. Op een brief gericht aande cdt Regiment Infanterie Oranje Gelderland (RIOG), inhoudende erkenning van ons peloton, hebben wetot op dit moment nog geen antwoord ontvangen.

 

7. Simon van Neck, Piet van Londen en Thijsvan der Zanden zijn op22 oktober 2010 naar Den Haag geweest en hebben daar in het Defensie Archief op de Willem Alexander kazerne onderzoek verricht naar het Inf Bev Pel. Er zijn diverse aktes gevonden betreffende het beveiligings peloton uit de periode 1958 (plan Fidelio) t/m 1962. In eerste instantie was het de bedoeling om 2 versterkte infanterie pelotons (van ieder 80 man) naar NNG te sturen ter beveiliging van de te zenden Luchtverdedigingsmiddelen (KLu en Lua). We hebben niet kunnen achterhalen waarom, maar uiteindelijk is er (eind 1958/aanvang 1959) slechts een beveligingspeloton meegestuurd en dat bestond uit Commando’s. Vanaf 2 maart 1960 zijn de Commando’s vervangen door Infanteristen en in de zomer 1960 zijn de laatste Commando’s naar Nl teruggekeerd. KLu en Infanterie zijn in één peloton ondergebracht (Radar en Beveiligings Peloton) en onder commando gesteld van de Zelfstandige (Luchtverdedigings) Afdeling Biak. Pas op 1 juni 1960 is deze structuur middels een ministeriele beschikking (gedateerd 10 december 1960) omgezet naar:

                        a. KLu,

            b. 7de afd Lt Lua met daarin ondergebracht het Infanterie

Beveiligings Peloton (zonder de Radargroep).

In het Nationaal archief in Den Haag (niet te verwarren met het Defensiearchief op de Willem Alexander Kazerne) liggen zeker nog meer aktes betreffende het Beveiligings Peloton, dus nader onderzoek, ook voor wat betrefthet inrichten van Woendi als gevangenenkamp is zeker op zijn plaats.

 

8. Van het VI het volgende bericht ontvangen: Verzoeken om toekenning van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis (speciaal aanvraagformulier)kunnen nog steeds in behandeling worden genomen. Zodra een veteraan zich heeft aangemeld bij het Veteraneninstituut te Doorn (dat kan via internet: www.veteraneninstituut.nl ) zal hem tevens een Veteranenpas worden verstrekt alsmede de Veteranenspeld.

 

9. In de loop van 2010 is onze website aanmerkelijk uitgebreid met diverse artikelen, ik noem hier onder andere: Twee brieven van sgt 1 Pieters, Scriptie Evert vd Vliert, brieven van Truus van Vliet, Uittreksel “langs de Geelvinkbaai” uit “Natuur en Menschen in Indië” van Augusta de Wit. Vóór publicatie op onze site heb ik onze juridisch adviseur Freek van de Lugt gevraagd of hij wilde uitzoeken of laatstgenoemd uittreksel wettelijk verantwoord gepubliceerd kon worden. Het totaal aantal artikelen op onze website bedraagt momenteel 88, daarnaast staan er enkele honderden foto’s op de site. Dat de site een groot succes is laat alleen al het aantal bezoekers zien, vanaf 12 juni 2009 tot en met 31 december 2010 al 38.400 en dat zijn er dan gemiddeld 68 per dag!

 

10. Op de website van het legermuseum werd het Infanterie Beveiligings Peloton niet als zodanig vermeld, wel werd de voorloper het Commando Beveiligings Peloton vermeld alsmede bij de 7de afd Lt Lua een niet bestaand Mariniers peloton. Ik heb al in 2009hierover contact opgenomen met het legermuseumen daarop is beloofd om aanvang 2010 de site aan te passen en een aparte plaats te wijden aan het Infanterie Beveiligings Peloton. De hiervoor benodigde gegevens zijn door mij aan het legermuseum ter beschikking gesteld. Ondanks deze belofte is de site niet aangepast. Na een vrij uitgebreide correspondentie dienaangaande heeft uiteindelijk het Veteranen Instituut ons een “interview” met Checkpoint aangeboden (ter beoordeling van de hoofdredacteur) en is er wederom overleg geweest met Casper Verbruggen van het legermuseum en dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het Infanterie Beveiligings Peloton op de website van het legermuseum als een zelfstandige eenheid onder “NNG’, “Troepen”, “KL” wordt vermeld, naast de diverse andere KL onderdelen zoals 6 IB, het Commando detachement en de 7de afd Lt Lua. Ook nu werd er echter weer vermeld, dat we in de loop van 1960 bij 6 IB zijn ingedeeld. Ik heb dat kunnen rechtzetten aan de hand van enkele aktes die we in het Defensie archief in Den Haag hebben gevonden, waaruit zonneklaar bleek dat we in februari 1962 nog ingedeeld waren bij de 7de afd Lt Lua. De enige discrepanties lijken:

 

a. De bewering op de site van Legermuseum dat de nieuwe gevangenenbarakken nooit in gebruik zijn genomen. Meerdere oude sobats beweren dat die WEL in gebruik zijn genomen, maar de ingebruikname datum is onzeker, deze zal liggen tussen eind juli en half oktober 1962. Misschien kan onderzoek in het nationaal archief in Den Haag hier uitsluitsel brengen.

b. De pagina betreffende de Commando’s bevat nog steeds de dubieuze bewering dat zij tot oktober 1962 voor de bescherming van de aanwezige Luchtverdedigingsmiddelen hebben zorg gedragen.

 

De pagina van de 7de Afd Lt Lua is wel correct aangepast.

 

11. In december 2010 hebben we leuke zelfgemaakte kerst/nieuwjaarskaarten ontvangen van “onze sponsorkinderen” uit Urfu op Biak.

 

12.Wij op onze beurt hebben deze 6 kinderen en Truus van Vliet een kerstpakket gestuurd, bestaande uit een kerstkaart, een balpen met opschrift en een calculator met opschrift

 

13.Na november 2009 hebben we ondanks herhaalde verzoeken (per brief en telefoon) geen contact meer kunnen krijgen met Dirk Heetebrij in Australië, we weten dus ook niet hoe het hem momenteel gaat. Kennelijk woont Dirk niet meer in de Blantyre Ave, want ook zijn telefoonnummer is afgesloten. Ik heb op 28 december 2010 het Nederlands Consulaat in Melbourne verzocht om uit te zoeken wat er met Dirk aan de hand is.Op 4 januari 2011 heeft Dirk zelf telefonisch contact gezocht met mij. Zijn adres en telefoonnummer zijn niet gewijzigd.

 

14.Rest ons nog aan het einde van het jaar onze overleden sobat Jan Beers (29 april 1940 – 29 september 2010) te gedenken.

  

Is getekend:  Piet van Londen  Thijs van der Zanden

 

Lent 10 februari 2011